top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Poslední úpravy proběhly 18. srpna 2022.

Tělocvik.online je webový portál, který je vlastněn a provozován Organizací Wannado, z. s., IČO 22839186, Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech služeb webového portálu Tělocvik.online, včetně všech jeho služeb a jeho obsahu.

Používáním webového portálu Tělocvik.online včetně jeho obsahu a souvisejících služeb a produktů uživatelé souhlasí s následujícími podmínkami. Pakliže s těmito podmínkami uživatelé nesouhlasí, nebo jimi nechtějí být vázáni, zdrží se následně používání webového portálu a souvisejících služeb a produktů Tělocvik.online.

 

Všeobecné podmínky

Webový portál Tělocvik.online, jeho obsah a související produkty a služby jsou k dispozici všem zletilým fyzickým osobám a právnickým osobám. Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a/nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací.

Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi organizací Wannado, z.s. a uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody získávat prospěch.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatné/neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná/účinná.

Organizace Wannado, z.s. může tyto Podmínky změnit, zejména je-li tato změna vázána na změnu právních předpisů.

Bude-li uživatel webový portál Tělocvik.online dále používat po změně Podmínek, akceptuje jejich nové znění. Přístup uživatelů na webový portál a jeho používání budou podléhat aktuální verzi podmínek používání, pravidel a pokynů zveřejněným na webovém portálu v době používání. Organizace Wannado, z.s. doporučuje uživatelům pravidelně kontrolovat odkaz Všeobecné podmínky na domovské stránce telocvik.online, aby se seznámili s případnými aktuálními Podmínkami. Pokud jakékoli podmínky používání uživatelé poruší, jejich licence pro přístup k webovému portálu nebo jeho používání automaticky zanikne.

 

1. Nabízené verze ZDARMA

Základní verze webového portálu Tělocvik.online je zdarma pro všechny uživatele. Parametry a obsah verze zdarma se v čase vyvíjí společně s rozvojem poskytovaných služeb webového portálu.

 

2. Duševní vlastnictví

2.1. Používání webového portálu

Tělocvik.online mohou uživatelé používat za předpokladu dodržení Podmínek užívání vycházejících z příslušné licenční smlouvy s organizací Wannado, z.s. Organizace Wannado, z.s. zůstává jediným vlastníkem všech práv a nároků na web a vyhrazuje si veškerá práva výslovně neudělená těmito Podmínkami používání. Organizace Wannado, z.s. může webový portál nebo kteroukoli jeho část na základě vlastního uvážení změnit, nahradit nebo ukončit, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu, po oznámení i bez oznámení. Organizace Wannado, z.s. poskytuje web „jak je“ a „jak je dostupný“.

2.2. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah webového portálu, včetně metodických plánů, videí, hudby a souvisejících metadat apod.(souhrnně „obsah Tělocvik.online“), stejně jako výběr a uspořádání obsahu Tělocvik.online, jsou chráněny autorskými právy, obchodním tajemstvím a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Jakékoli neoprávněné používání obsahu webového portálu Tělocvik.online je porušením příslušných zákonů a těchto podmínek pro používání webového portálu. Uživatelé souhlasí, že webový portál ani jakýkoli obsah a služby Tělocvik.online nebude kopírovat, opětovně publikovat, odkazovat na ně, stahovat, přenášet, měnit, adaptovat, vytvářet z nich odvozená díla, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělovat, distribuovat, zobrazovat, provádět, licencovat, sublicencovat ani provádět jejich reverzní inženýrství. Kromě toho uživatelé souhlasí, že ve spojení s webovým portálem Tělocvik.online, jeho službami nebo obsahem nebudete používat žádné dolování dat, roboty ani podobné metody pro sběr a extrahování dat nebo videí.

Zjistí-li organizace Wannado, z.s. ,že některý uživatel porušil výše uvedené ujednání Podmínek, je organizace Wannado, z.s. oprávněna požadovat po uživateli náhradu škody v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

3. Licenční smlouva a zrušení smlouvy

3.1 Licenční Smlouva

Závazná licenční smlouva na používání webového portálu Tělocvik.online je iniciována mezi uživatelem webového portálu a Wannado, z.s. v okamžiku registrace a je potvrzena úspěšným dokončením této registrace. „Úspěšné dokončení registrace“ je definováno tak, že uživatel provedl první úspěšné přihlášení do webového portálu Tělocvik.online.

3.2 Zrušení smlouvy

O zrušení používání služeb webového portálu Tělocvik.online lze požádat kdykoli.

 

4. Vámi poskytnuté informace

Organizace Wannado, z.s. (nebo třetí strany jednající jejím jménem) může sbírat informace týkající používání webového portálu uživateli. Platformy třetích stran, prostřednictvím kterých uživatelé k webovému portálu přistupují, mohou sbírat informace týkající se používání takových platforem třetích stran a tyto informace zpřístupnit organizace Wannado, z.s. na základě souhlasu uživatelů s příslušnou platformou třetí strany. Sbírání a používání všech takových informací organizací Wannado, z.s. musí vždy dodržovat tyto podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů Wannado, z.s. a platné zákony. Organizace Wannado, z.s. osobní údaje uživatelů, např. jméno a adresu, použije a ochrání v souladu se zásadami ochrany soukromí Wannado, z.s. jejichž obsah je součástí Zásad ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na .telocvik.online.

 

5. obsah uživatelů

5.1. Nahrání a využívání obsahu

Pro jakýkoli snímek, video záznam, text, audio nebo jiný obsah, který uživatel nahraje nebo zveřejní na webovém portálu Tělocvik.online („obsah uživatele“), prohlašuje a zaručuje, že: (i) má veškerá nezbytná oprávnění k nahrání obsahu uživatele na webový portál a poskytuje povolení zde stanovené; (ii) organizace Wannado, z.s. nebude potřebovat povolení od třetí strany nebo nebude platit autorské poplatky žádné třetí straně s ohledem na obsah uživatele; (iii) obsah uživatele neporušuje žádná práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí; a (iv) obsah uživatele dodržuje tyto podmínky používání a všechny platné zákony. Nahráním obsahu uživatele uděluje uživatel organizace Wannado, z.s. omezenou, celosvětovou, nevýhradní licenci bez autorských poplatků a právo kopírovat, přenášet, distribuovat, veřejně prezentovat a zobrazovat (prostřednictvím všech současně známých médií nebo médií vytvořených později) a vytvářet odvozená díla z obsahu uživatele s cílem umožnit uživatelům upravovat a zobrazovat obsah uživatele prostřednictvím tohoto webového portálu a také právo archivovat či uchovávat obsah uživatele pro účely sporů, soudních řízení nebo vyšetřování. Výše uvedené licence budou platné, pokud a dokud neodstraní uživatel obsah uživatele z tohoto webového portálu. V takovém případě bude platnost licencí ukončena v komerčně přiměřené lhůtě. Bez ohledu na výše uvedené bude licence na zákonnou archivaci/uchovávání dále platná bez časového omezení.

5.2. Pravidla obsahu uživatele

Uživatel nesmí nahrát, zveřejnit nebo přenášet žádné video, snímek, text, audio nahrávku nebo jiný obsah, který: • Porušuje jakákoli autorská práva třetích stran nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo právo na publicitu nebo ochranu soukromí; • Obsahuje jakýkoli pornografický, hanlivý nebo jinak nezákonný nebo nemorální obsah. • Zneužívá nezletilé; • Zobrazuje nezákonná nebo násilná jednání; • Zobrazuje týrání zvířat nebo násilí ke zvířatům; • Propaguje podvodné projekty nebo vede ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže; nebo • Porušuje jakýkoli zákon, ustanovení nebo předpis. 8. Omezení a ukončení používání Organizace Wannado, z.s. může blokovat, omezovat, deaktivovat, pozdržet nebo ukončit přístup uživatele k celému nebo části webového portálu Tělocvik.online, jeho obsahu a služeb a to kdykoli, na základě rozhodnutí organizace Wannado, z.s. bez předchozího oznámení nebo závazku vůči uživatelům. Jakékoli jednání ze strany uživatele, které dle uvážení organizace Wannado, z.s. omezuje jiné osoby či subjekty při používání tohoto webového portálu nebo používání tohoto webového portálu znemožňuje, je přísně zakázáno a může mít za následek ukončení přístupu uživatele na tento webový portál bez dalšího upozornění.

 

6. Odkazy na weby třetích stran

V případě, že je webový obsah dostupný prostřednictvím jakékoli platformy třetí strany nebo organizace Wannado, z.s. poskytuje jakékoli odkazy z webu na platformu třetí strany či povoluje třetí straně odkazovat z její platformy na webový portál organizace Wannado, z.s. , uživatel rozumí a souhlasí, že organizace Wannado, z.s. . neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo předpokládané, a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah nebo praktiky takových třetích stran nebo jejich platforem. Takové platformy nejsou pod kontrolou organizace Wannado, z.s. a organizace Wannado, z.s. tyto odkazy poskytuje nebo povoluje pouze jako užitečný prvek pro uživatele. Uvedení jakéhokoli odkazu neznamená jakékoli spojení, podporu ani přijetí ze strany organizace Wannado, z.s.

 

7. Záruky a odmítnutí odpovědnosti

Webový portál Tělocvik.online je organizací Wannado, z.s. na základě těchto podmínek poskytován „jak je“ bez záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných. Wannado, z.s. výslovně odmítá všechny záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo předpokládané, ohledně všech služeb dostupných z webu, včetně například předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení práv a všech jiných záruk, které mohou vyplývat z jakéhokoli zákona. Aniž by se tím omezovalo výše uvedené, organizace Wannado, z.s. nezaručuje, že: (i) web splní požadavky uživatele; (ii) přístup k webovému portálu bude nepřerušený; (iii) kvalita webu splní očekávání uživatele; a (iv) všechny chyby nebo závady na webovém portálu, ve službách nebo materiálech budou opraveny. Organizace Wannado, z.s. neprohlašuje a nezaručuje, že jakýkoli obsah uživatele odeslaný uživatelem bude prostřednictvím webového portálu dostupný nebo na webovém portálu uložený, že webový portál splní potřeby uživatele nebo že organizace Wannado, z.s. bude pokračovat v podpoře jakékoli konkrétní funkce webového portálu.

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Je-li uživatelem webového portálu Tělocvik.online spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

 

9. Proces zvyšování kvality

Kvalita webového portálu Tělocvik.online a jeho souvisejících služeb a produktů je nejvyšší prioritou organizace Wannado, z.s. , a proto její služby neustále zlepšuje, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské. Z tohoto důvodu funkcionality jednotlivých verzí prochází kontinuálním vývojem. Jejich aktuální výčet naleznete na .telocvik.online.

10. Zpětná vazba

V rámci procesu zvyšování kvality služeb organizace Wannado, z.s. vítá připomínky a návrhy ke kterékoli součásti Podmínek. Pokud chce uživatel svým komentářem přispět, nechť pošle e-mail na adresu telocvik@wannado.eu.

 

11. Změny podmínek

Organizace Wannado, z.s. si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze těchto Podmínek je k dispozici na webových stránkách „.telocvik.online“. Pokud změna těchto Podmínek výrazným způsobem ovlivní vztahy mezi uživatelem a Wannado, z.s. , bude uživatel o takové změně s dostatečným předstihem informován organizací Wannado, z.s. Změny Podmínek může uživatel odmítnout tím, že přestane používat webový portál Tělocvik.online. Organizace Wannado, z.s. důrazně doporučuje všem uživatelům, aby tyto podmínky pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

Poslední úpravy proběhly 18. srpna 2022.

bottom of page