top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace proběhla dne 18. srpna 2022.

 

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje popis správy osobních údajů Wannado, z.s. a zásady respektování vašeho soukromí spojeného s webovým portálem Tělocvik.online s ohledem na skutečnost, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Veškeré osobní údaje (které jsou definovány jako jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, nebo které by mohly být použity pro identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby), které shromažďujeme a spravujeme, se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů v platném znění.

 

Organizace Wannado, z.s. upozorňuje, že každý soubor, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na webový portál Tělocvik.online se stává publikovaným obsahem, a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů.

 

1. Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů: Wannado, z.s. IČO: 228 39 186, Levá 29/3, Podolí, 147 00 Praha

 

2. Wannado, z.s. správcem osobních údajů

Organizace Wannado, z.s. vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům uživatelů a fyzických osob, které navštíví webový portál Tělocvik.online. Organizace Wannado, z.s. zpracovává za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zejména osobní údaje získané od uživatelů při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na portálu Telocvik.online.

 

Wannado, z.s. zpracovává dále údaje, které získá od uživatelů a dalších fyzických osob tím, že používají služby webového portálu Tělocvik.online nebo navštíví webový portál: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

 

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

 

Organizace Wannado, z.s. přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

 

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Organizace Wannado, z.s. nepředává osobní údaje žádným jiným správcům. Zpracovateli osobních údajů jsou: společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací;

  • společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které Wannado, z.s. využívá;

  • společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat;

  • společnosti, poskytující platební služby; společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

 

4. Práva subjektů údajů Jako subjekt údajů máte právo:

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů;

d) na omezení zpracování;

e) vznést námitku proti zpracování;

f) na přenositelnost údajů;

g) podat stížnost u dozorového úřadu;

h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;

i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu telocvik@wannado.eu.

 

Tyto zásady mohou být Wannado, z.s. upravovány, zejména z důvodu změny příslušné právní úpravy a návštěvníkům a uživatelům webového portálu je doporučeno, aby zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, resp. zda nejsou na webovém portálu Tělocvik.online aktualizované zásady ochrany osobních údajů.

bottom of page